Agenda

27

07

2017

Ple municipal

ORDRE DEL DIA PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE DEL DIA 27/07/2017 , A LES 17:00 HORES.

A) PART RESOLUTIVA

1.-ALCALDIA

1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 29 de juny de 2017.

RELACIONS INSTITUCIONALS

2.- Aprovació de la proposta de festes locals del municipi de Sabadell per a l’any 2018.

2.-COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA, INNOVACIÓ I SERVEIS CENTRALS

SERVEIS ECONÒMICS

3.- Aprovació inicial del vuitè expedient de modificació de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de Sabadell per a l’exercici 2017.

RECURSOS HUMANS

4.- Aplicació de l’increment de l’1% a les retribucions del personal al servei de l’Ajuntament de Sabadell i dels seus organismes autònoms, previst a la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2017.

GESTIÓ TRIBUTARIA

5.- Aprovació inicial de les bases reguladores de les subvencions destinades a pal.liar els danys econòmics soferts per les persones físiques propietàries d’inmobles qualificats com a habitatges de protecció oficial afectats d’al.luminosi en el sector dels Merinals, com a conseqüència de la seva transmisió.

TRANSPARÈNCIA I ORGANITZACIÓ

6.- Aprovació inicial de les cartes de servei de Protecció Civil, Policia Municipal, Escola d’Art Illa, Promoció Econòmica i Salut.

3.-COMISSIÓ INFORMATIVA D’ACCIÓ SOCIAL I CULTURA

CULTURA

7.- Aprovació del preu públic del catàleg de l’exposició del Museu d’Art de Sabadell Magem incandescent, editat per l’Organisme Autònom Local Museus i Arxiu Històric de Sabadell.

8.- Atorgament d’una subvenció nominativa a la Fundació Orquestra Simfònica del Vallès per a la realització de diverses activitats culturals a desenvolupar durant l’any 2017.

9.- Atorgament d’una subvenció nominativa a la Fundació Mirna Lacambra-Xavier Gondolbeu, per a la realització del XXI curs de professionalització de joves cantants d’òpera de l’any 2017.

10.- Atorgament d’una subvenció nominativa a l’Associació Rialles espectacles infantils i juvenils, per a la coorganització de les activitats del centre de creació, producció i exhibició anomenat Sala Miguel Hernández, corresponents a l’any 2017.

11.- Atorgament d’una subvenció directa al Servei General d’Informació de Muntanya, per a la realització d’una exposició sobre alpinisme.

12.- Aprovació de les tarifes dels serveis de promoció de la música moderna: ús dels bucs d’assaig musical de l’Estruch i tallers de formació.

13.- Aprovació de les tarifes per la utilització dels diferents serveis de MediaEstruch pel període comprès entre el 6 de juny de 2017 i el 5 de juny de 2018.

14.- Aprovació del preu públic del servei de concerts de música moderna (petit format) del Teatre Principal i de l’ampliació dels supòsits que donen lloc a les bonificacions dels preus públics del servei d’espectacles públics de caràcter cultural.

4.-COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA

15.- Aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla general municipal d’ordenació de Sabadell als barris de Can Puiggener i de Torre-romeu en què s’ubiquen les ARE (MPG-116).

16.- Aprovació provisional de la Modificació puntual del Pla general municipal d’ordenació de Sabadell als sistemes urbanístics situats al carrer de Colom i de la Plaça de Josep Masllovet (MPG-100).

SOSTENIBILITAT I GESTIÓ D’ECOSISTEMES

17.- Aprovació de l’adhesió de l’Ajuntament de Sabadell com a entitat fundadora i membre de ple dret de l’Associació de Municipis per l’Aigua Pública (AMAP).

5.-COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT I PARTICIPACIÓ

ESPORTS

18.- Adjudicació de la gestió interessada del camp de futbol municipal de La Planada - Can Deu.

19.- Ajudicació de la gestió interessada del camp de futbol municipal de Can Rull.

20.- Adjudicació de la gestió interessada del camp de futbol municipal de La Roureda.

21.- Adjudicació de la gestió interessada del camp de futbol municipal de La Creu.

22.- Declaració com a deserta de la licitació de la gestió interessada del camp de futbol municipal de Can Puiggener.

DRETS CIVILS I CIUTADANIA

23.- Atorgament d’una subvenció nominativa a la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat, per al desenvolupament del projecte temporal d’atenció integral i residencial a persones refugiades a Sabadell anomenat Tenderol.

24.- Atorgament d’una subvenció nominativa a la Fundación Wassu, per a la col•laboració en la prevenció de la mutilació genital femenina a Gàmbia.

25.- Atorgament d’una subvenció nominativa a la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat, per realitzar quinze tallers per donar a conèixer la situació d’emergència de l’èxode massiu de refugiats cap a Europa.

6.-ASSUMPTES URGENTS

26.- Resolució d’al.legacions i aprovació definitiva del Reglament de la Sindicatura de Greuges de Sabadell.

B) PART DELIBERATIVA I DE CONTROL

7.-GRUPS MUNICIPALS

27.- Proposició dels regidors no adscrits Lluís Monge Presència i Carles Bosch Masó, per a la reubicació del futur Centre Obert del Nord.

28.- Proposició dels grups municipals d’Unitat pel Canvi, Crida per Sabadell, Esquerra Republicana de Catalunya i Guanyem Sabadell, a favor d’incorporar la cultura i la història del poble gitano al currículum educatiu.

29.- Proposició del grup municipal de Convergència i Unió, per tal de dignificar el centre.

8.-DISPOSICIONS OFICIALS, COMUNICACIONS DIVERSES, PRECS I PREGUNTES

Presa de coneixement de la renúncia al càrrec del Sr. Albert Cos Boada, de regidor de l’Ajuntament de Sabadell.25

07

2017

Ple municipal extraordinari

ORDRE DEL DIA PER A LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE DEL DIA 25/07/2017 , A LES 18:00 HORES

1.-ALCALDIA

Punt únic.-Elecció de l’alcalde de l’Ajuntament de Sabadell.20

07

2017

Ple municipal extraordinari

ORDRE DEL DIA PER A LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE DEL DIA 20 DE JULIOL DE 2017, A LES 18 HORES

1.-ALCALDIA

Punt únic.- Presa de coneixement de la renúncia del Sr. Juli Fernàndez i Olivares a l’Alcaldia de l’Ajuntament de Sabadell.27

06

2017

Ple municipal

A les 5 de la tarda a la Sala de Plens

ORDRE DEL DIA PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE DEL DIA 29/06/2017 A LES 17:00 HORES

A) PART RESOLUTIVA

1.-ALCALDIA

1.- Aprovació de les actes de la sessió ordinària del dia 25 de maig de 2017 i de la sessió extraordinària del dia 12 de maig de 2017.

COMUNICACIÓ

2.- Aprovació inicial del Reglament d’ús i accés als mitjans públics de comunicació d’àmbit local per part dels grups municipals i de les regidores i regidors de l’Ajuntament de Sabadell.

2.-COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA, INNOVACIÓ I SERVEIS CENTRALS

SERVEIS ECONÒMICS

3.- Aprovació inicial del setè expedient de modificació de crèdit del Pressupost general de l’Ajuntament de Sabadell per a l’exercici de 2017.

RECURSOS HUMANS

4.- Aprovació inicial de la modificació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Sabadell per a l’any 2017.

EINES COMUNICATIVES

5.- Aprovació inicial del Contracte programa entre l’Ajuntament de Sabadell i Comunicacions Audiovisuals de Sabadell SLU per a la prestació del servei públic de ràdio.

PROGRAMA DE FORMACIÓ AUDIOVISUAL

6.- Aprovació dels preus públics per a la venda d’entrades a les sessions d’exhibició de produccions audiovisuals de cinema animal.

3.-COMISSIÓ INFORMATIVA D’ACCIÓ SOCIAL I CULTURA

EDUCACIÓ

7.- Aprovació del projecte d’extensió de la formació musical a Sabadell.

CULTURA

8.- Aprovació del preu públic per a la participació en l’activitat gastronòmica popular de la Festa Major de Sabadell de l’any 2017.

PROGRAMA DE BENESTAR ANIMAL

9.- Aprovació inicial de l’Ordenança reguladora de la tinença, el benestar i la protecció dels animals.

4.-COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA

10.- Declaració de caducitat del procediment de revisió d’ofici de diversos actes relatius a la finca de l’antiga caserna de la Guàrdia Civil, incoat per acord del Ple de 26 de novembre de 2015.

11.- Inici del procediment de revisió d’ofici de diversos actes relatius a la finca de l’antiga caserna de la Guàrdia Civil.

12.- Aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla general municipal d’ordenació de Sabadell amb relació als paràmetres reguladors del sistema d’ordenació per volumetria específica (MPG-118).

PROGRAMA DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES I OFICINA DE PATRIMONI

13.- Declaració d’especial interès o utilitat municipal de les obres a l’Institut Escola Industrial.

14.- Aprovació inicial de l’ordenança reguladora dels expedients urbanístics.

OBRES D’EQUIPAMENTS

15.- Ratificació del Decret núm 6359, de 07 de juny de 2017, del Tinent d’Alcalde de Territori i Sostenibilitat, d’aprovació de l’expedient de modificació del contracte d’obres de renovació del revestiment interior del vas de la Bassa.

16.- Rectificació de l’error material detectat a l’acord del Ple del dia 25 de maig de 2017, de modificació del contracte d’obres de renovació del revestiment interior del vas de la Bassa.

ESPAI PÚBLIC

17.- Aprovació del Document de Proposta de Millores de la Mobilitat i de l’Espai Públic al centre de Sabadell 2017-2018.

SOSTENIBILITAT I GESTIÓ D’ECOSISTEMES

18.- Aprovació del conveni de col•laboració entre l’Agència Catalana de l’Aigua i l’Ajuntament de Sabadell, per a l’assignació de l’ús de les instal•lacions de bioreactors de membranes de l’EDAR Sabadell Riu-Sec i el seu finançament.

19.- Aprovació inicial de l’adhesió de l’Ajuntament de Sabadell, en un nivell bàsic, al Consorci Besòs Tordera.

20.- Aprovació del Pla d’acció per a la millora de la qualitat de l’aire de Sabadell 2017-2022.

21.- Aprovació de la revisió del Pla municipal de prevenció d’incendis forestals (PPI) per al període 2018-2022.

5.-COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT I PARTICIPACIÓ

ESPORTS

22.- Aprovació de la pròrroga forçosa de la concessió administrativa de les obres de reforma i la prestació dels serveis esportius del gimnàs municipal.

CICLES VITALS

23.- Aprovació de les tarifes corresponents a l’assistència al programa de gent gran Sortim i Compartim 2017 - 2018.

6.-ASSUMPTES URGENTS

B) PART DELIBERATIVA I DE CONTROL

7.-GRUPS MUNICIPALS

24.- Proposició dels regidors no adscrits Lluís Monge Presència i Carles Bosh Masó, per a la reubicació del futur Centre Obert del Nord.

25.- Proposició del grup municipal de Ciutadans perquè Sabadell opti al títol de ciutat europea de l’esport.

26.- Propopsició del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, per a l’elaboració d’un pla de xoc per a la millora de la seguretat dels barris de Campoamor i Espronceda.

27.- Proposició dels grups municipals del Partit dels Socialistes de Catalunya, de Convergència i Unió, de Ciutadans, del Partit Popular i dels regidors no adscrits Lluís Monge Presència i Carles Bosch Masó, a favor del retorn del Fons d’Acció Social previst a l’acord/conveni de condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament de Sabadell per al període 2014-2016.

8.-DISPOSICIONS OFICIALS, COMUNICACIONS DIVERSES, PRECS I PREGUNTES27

06

2017

Pica-pica de final de curs

A 2/4 de 8 del vespre al Teler (Centre cívic de Gràcia)8

06

2017

Trobada de l’Entesa

Pendent concretar1

06

2017

Secretariat

A les 7 de la tarda al local de l’Entesa24

05

2017

Ple municipal

A les 5 de la tarda a la Sala de Plens

ORDRE DEL DIA PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE DEL DIA 25/05/2017 , A LES 17:00 HORES.

A) PART RESOLUTIVA

1.-ALCALDIA

1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 27 d’abril de 2017.

RELACIONS INSTITUCIONALS

2.- Aprovació inicial de la modificació del Reglament de Protocol i Cerimonial de l’Ajuntament de Sabadell.

2.-COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA, INNOVACIÓ I SERVEIS CENTRALS

INFORMACIÓ DE BASE

3.- Aprovació inicial de la divisió territorial del terme municipal en districtes, sectors i barris.

SERVEIS GENERALS I COMPRES

4.- Aprovació de la modificació del lot 1 del contracte de serveis de neteja d’equipaments municipals.

SERVEIS ECONÒMICS

5.- Aprovació inicial del cinquè expedient de modificació de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de Sabadell per a l’exercici 2017.

TRANSPARÈNCIA I ORGANITZACIÓ

6.- Aprovació inicial del Codi Ètic dels alts càrrecs de l´Ajuntament de Sabadell.

7.- Aprovació inicial del Reglament de la Sindicatura de Greuges de Sabadell.

3.-COMISSIÓ INFORMATIVA D’ACCIÓ SOCIAL I CULTURA

ACCIÓ SOCIAL

8.- Aprovació del conveni de col•laboració entre la Fundación Secretariado Gitano i l’Ajuntament de Sabadell per al programa operatiu d’inclusió social i de l’economia social del Fons Social Europeu.

4.-COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA

9.- Resolució d’al.legacions i aprovació provisional de la modificació puntual de la regulació del sistema d’equipaments comunitaris del Pla general municipal d’ordenació de Sabadell (MPG-115).

10.- Aprovació provisional del Pla especial urbanístic per a la regulació i ajust dels sistemes d’equipaments i viari al carrer de Zuric de Can Llong a Sabadell (PE-118).

11.- Posada a disposició al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya de la finca situada al carrer de Zuric, número 1-79, per a la construcció d’un Institut d’Educació Secundària (IES) per al barri de Can Llong.

12.- Aprovació inicial del conveni entre l’Ajuntament de Sabadell, la societat Mas Duran SA i el Sr. Jorge de Pallejá Ricart per a l’adquisició de part de la finca denominada Manso Feu i del Castell de Can Feu.

PROGRAMA DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES I OFICINA DE PATRIMONI

13.- Desestimació del recurs de reposició interposat per Administración Bernal SL contra la imposició d’una sanció urbanística per les obres executades al carrer Sant Feliu, 10.

OBRES D’EQUIPAMENTS

14.- Ratificació del Decret de l’Alcaldia, núm. 3599/2017, de 30 de març, pel qual es prorroga el termini d’execució de les obres de renovació del sistema de filtració de La Bassa.

15.- Aprovació de la modificació del contracte d’obres de renovació del revestiment interior del vas de La Bassa.

HABITATGE

16.- Resolució d’al.legacions i aprovació definitiva del Reglament municipal d’adjudicació d’habitatges per emergències econòmiques i socials de Sabadell.

5.-ASSUMPTES URGENTS

B) PART DELIBERATIVA I DE CONTROL

6.-GRUPS MUNICIPALS

17.- Proposició del grup municipal de Ciutadans per a l’adopció de mesures de gestió ètica de fauna urbana.

18.- Proposició del grup municipal de Convergència i Unió per la baixada de la càrrega impositiva de les ordenances fiscals per a l’any 2018.

7.-DISPOSICIONS OFICIALS, COMUNICACIONS DIVERSES, PRECS I PREGUNTES15

05

2017

Ofrena floral en memòria dels sabadellencs morts a Mauthausen i les víctimes del nazisme27

04

2017

Ple municipal

A les 5 de la tarda a la Sala de Plens

ORDRE DEL DIA PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE DEL DIA 27/04/2017 , A LES 17:00 HORES.

A) PART RESOLUTIVA

1.-ALCALDIA

1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària del dia 30 de març de 2017.

INTERVENCIÓ GENERAL

2.- Dació de compte del Decret d’Alcaldia 2300/2017, de 28 de febrer, d’aprovació de la Liquidació del Pressupost de l’exercici 2016 de l’Ajuntament de Sabadell i dels seus organismes autònoms.

2.-COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA, INNOVACIÓ I SERVEIS CENTRALS

SERVEIS GENERALS I COMPRES

3.- Aprovació de la pròrroga del contracte per a la prestació del servei de neteja als equipaments municipals (lot 1).

4.- Aprovació de la pròrroga del contracte per a la prestació del servei de neteja als equipaments municipals (lot 2).

SERVEIS ECONÒMICS

5.- Aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 3.7, reguladora de la taxa sobre serveis del cementiri municipal.

PROGRAMA DE FORMACIÓ AUDIOVISUAL

6.- Aprovació inicial de les bases reguladores del concurs de produccions audiovisuals d’animals en el marc de la primera Mostra Internacional de Cinema Animal.

3.-COMISSIÓ INFORMATIVA D’ACCIÓ SOCIAL I CULTURA

ACCIÓ SOCIAL

7.- Atorgament de subvencions directes a les entitats ANDI, Grandalla, L’Estel, Obrir-se al món, Viu-la, AVAN i TEA Vallès, per al desenvolupament del programa Fem Vacances.

SALUT

8.- Resolució del recurs de reposició interposat per Torra, SA, concessionària de la gestió del servei municipal de cementiri, contra l’acord del Ple de 27 d’octubre de 2016, pel qual es va aprovar el programa d’inversions del bienni 2016-2017.

9.- Acceptació de la proposta presentada pel Servei Català de la Salut, respecte la nova delimitació de les Àrees Bàsiques de Salut (ABS) de Sabadell 4A, 4B i 6.

4.-COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA

10.- Aprovació provisional del Pla especial urbanístic d’assignació d’ús de la reserva d’equipament local situada a la plaça de Jean Piaget (PE-125).

11.- Alteració de la qualificació jurídica de diversos béns patrimonials, a fi de qualificar-los com a béns de domini públic afectes al servei públic.

12.- Ratificació del Decret 343/2017, de 13 de gener de 2017, sobre l’adhesió a Consumidors i Usuaris dels Enginyers S. Coop. C. Ltda.

13.- Autorització a la Unió de Federacions Esportives de Catalunya per modificar la hipoteca sobre la concessió d’obra i servei del complex esportiu de les piscines municipals Joan Serra, situat a la Ronda de Bellesguard, 13-25.

14.- Aprovació de l’inici de l’expedient de cessió al Servei Català de la Salut, mitjançant la constitució d’un dret de superfície per 50 anys, de la finca municipal situada a la Ronda Europa, 522, per la construcció del Centre d’Atenció Primària de Can Llong.

15.- Posada a disposició de la Generalitat de Catalunya del bé patrimonial situat als carrers Copenhaguen, Varsòvia i Berlin, per a la construcció d’una escola de primària al barri de Can Llong.

OBRES D’EQUIPAMENTS

16.- Aprovació de la pròrroga del contracte d’obres de renovació del revestiment interior del vas de La Bassa.

ESPAI PÚBLIC

17.- Aprovació del pressupost provisional d’explotació per a l’any 2017 del servei públic de transport urbà de Sabadell.

18.- Autorització a Transports Urbans de Sabadell SCL, concessionària del servei públic de transport urbà de Sabadell, per a l’adquisició de cinc vehicles per incorporar a la flota d’autobusos durant l’any 2017.

5.-COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT I PARTICIPACIÓ

ESPORTS

19.- Ratificació dels estatuts de la Fundació Privada Esport Innovació Sabadell.

CICLES VITALS

20.- Aprovació de l’adhesió de l’Ajuntament de Sabadell a la Xarxa Mundial de Ciutats Amigables amb les Persones Grans de l’Organització Mundial de la Salut.

6.-ASSUMPTES URGENTS

B) PART DELIBERATIVA I DE CONTROL

7.-GRUPS MUNICIPALS

21.- Proposició del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, per a la recuperació de la Regidoria d’Igualtat.

22.- Proposició dels grups municipals de Convergència i Unió, del Partit dels Socialistes de Catalunya, de Ciutadans i del Partit Popular, per instar el Govern municipal que deixi sense efecte per incompliment la moció presentada pel grup municipal de Guanyem Sabadell, aprovada el 30 de juliol de 2015, per iniciar la municipalització dels serveis.

23.- Proposició del grup municipal de Ciutadans, per a la normalització dels termes d’ús dels canals oficials de comunicació de l’Ajuntament de Sabadell.

24.- Proposició del grup municipal de Ciutadans, sobre els contribuents que han abonat l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana sense haver obtingut plusvàlua amb la transmissió d’immobles a Sabadell.

25.- Proposició del grup municipal de Convergència i Unió, per tal de prendre mesures per a prevenir, reduir i conscienciar sobre el cost del vandalisme i els actes incívics a la ciutat de Sabadell.

26.- Proposició del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, a favor dels drets dels treballadors i treballadores de les empreses de serveis integrals i de la campanya : A igual treball, igual sou.

27.- Proposició dels grups municipals d’Unitat pel Canvi, Esquerra Republicana de Catalunya, la Crida per Sabadell i Guanyem Sabadell, per a la recuperació de camins que permetin la connectivitat entre els municipis de Sabadell i Terrassa.

8.-DISPOSICIONS OFICIALS, COMUNICACIONS DIVERSES, PRECS I PREGUNTES1 | 2 | 3 | 4 |> top
  • Suivre la vie du site