Agenda

24

11

2017

Sopar de tardor

A les 9 del vespre a l’Espai Polivalent del Nord19

10

2017

Assemblea de l’Entesa

A les 7 de la tarda al Centre cívic de Sant Oleguer28

09

2017

Ple municipal

A les 5 de la tarda a la Sala de Plens20

09

2017

Assemblea de l’Entesa

A les 7 de la tarda al Centre cívic de Sant Oleguer11

09

2017

Ofrena floral Diada Nacional de Catalunya

A les 10 del matí al Parc Catalunya6

09

2017

Secretariat

A 2/4 de 8 del vespre al local de l’Entesa27

07

2017

Ple municipal

ORDRE DEL DIA PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE DEL DIA 27/07/2017 , A LES 17:00 HORES.

A) PART RESOLUTIVA

1.-ALCALDIA

1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 29 de juny de 2017.

RELACIONS INSTITUCIONALS

2.- Aprovació de la proposta de festes locals del municipi de Sabadell per a l’any 2018.

2.-COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA, INNOVACIÓ I SERVEIS CENTRALS

SERVEIS ECONÒMICS

3.- Aprovació inicial del vuitè expedient de modificació de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de Sabadell per a l’exercici 2017.

RECURSOS HUMANS

4.- Aplicació de l’increment de l’1% a les retribucions del personal al servei de l’Ajuntament de Sabadell i dels seus organismes autònoms, previst a la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2017.

GESTIÓ TRIBUTARIA

5.- Aprovació inicial de les bases reguladores de les subvencions destinades a pal.liar els danys econòmics soferts per les persones físiques propietàries d’inmobles qualificats com a habitatges de protecció oficial afectats d’al.luminosi en el sector dels Merinals, com a conseqüència de la seva transmisió.

TRANSPARÈNCIA I ORGANITZACIÓ

6.- Aprovació inicial de les cartes de servei de Protecció Civil, Policia Municipal, Escola d’Art Illa, Promoció Econòmica i Salut.

3.-COMISSIÓ INFORMATIVA D’ACCIÓ SOCIAL I CULTURA

CULTURA

7.- Aprovació del preu públic del catàleg de l’exposició del Museu d’Art de Sabadell Magem incandescent, editat per l’Organisme Autònom Local Museus i Arxiu Històric de Sabadell.

8.- Atorgament d’una subvenció nominativa a la Fundació Orquestra Simfònica del Vallès per a la realització de diverses activitats culturals a desenvolupar durant l’any 2017.

9.- Atorgament d’una subvenció nominativa a la Fundació Mirna Lacambra-Xavier Gondolbeu, per a la realització del XXI curs de professionalització de joves cantants d’òpera de l’any 2017.

10.- Atorgament d’una subvenció nominativa a l’Associació Rialles espectacles infantils i juvenils, per a la coorganització de les activitats del centre de creació, producció i exhibició anomenat Sala Miguel Hernández, corresponents a l’any 2017.

11.- Atorgament d’una subvenció directa al Servei General d’Informació de Muntanya, per a la realització d’una exposició sobre alpinisme.

12.- Aprovació de les tarifes dels serveis de promoció de la música moderna: ús dels bucs d’assaig musical de l’Estruch i tallers de formació.

13.- Aprovació de les tarifes per la utilització dels diferents serveis de MediaEstruch pel període comprès entre el 6 de juny de 2017 i el 5 de juny de 2018.

14.- Aprovació del preu públic del servei de concerts de música moderna (petit format) del Teatre Principal i de l’ampliació dels supòsits que donen lloc a les bonificacions dels preus públics del servei d’espectacles públics de caràcter cultural.

4.-COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA

15.- Aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla general municipal d’ordenació de Sabadell als barris de Can Puiggener i de Torre-romeu en què s’ubiquen les ARE (MPG-116).

16.- Aprovació provisional de la Modificació puntual del Pla general municipal d’ordenació de Sabadell als sistemes urbanístics situats al carrer de Colom i de la Plaça de Josep Masllovet (MPG-100).

SOSTENIBILITAT I GESTIÓ D’ECOSISTEMES

17.- Aprovació de l’adhesió de l’Ajuntament de Sabadell com a entitat fundadora i membre de ple dret de l’Associació de Municipis per l’Aigua Pública (AMAP).

5.-COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT I PARTICIPACIÓ

ESPORTS

18.- Adjudicació de la gestió interessada del camp de futbol municipal de La Planada - Can Deu.

19.- Ajudicació de la gestió interessada del camp de futbol municipal de Can Rull.

20.- Adjudicació de la gestió interessada del camp de futbol municipal de La Roureda.

21.- Adjudicació de la gestió interessada del camp de futbol municipal de La Creu.

22.- Declaració com a deserta de la licitació de la gestió interessada del camp de futbol municipal de Can Puiggener.

DRETS CIVILS I CIUTADANIA

23.- Atorgament d’una subvenció nominativa a la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat, per al desenvolupament del projecte temporal d’atenció integral i residencial a persones refugiades a Sabadell anomenat Tenderol.

24.- Atorgament d’una subvenció nominativa a la Fundación Wassu, per a la col•laboració en la prevenció de la mutilació genital femenina a Gàmbia.

25.- Atorgament d’una subvenció nominativa a la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat, per realitzar quinze tallers per donar a conèixer la situació d’emergència de l’èxode massiu de refugiats cap a Europa.

6.-ASSUMPTES URGENTS

26.- Resolució d’al.legacions i aprovació definitiva del Reglament de la Sindicatura de Greuges de Sabadell.

B) PART DELIBERATIVA I DE CONTROL

7.-GRUPS MUNICIPALS

27.- Proposició dels regidors no adscrits Lluís Monge Presència i Carles Bosch Masó, per a la reubicació del futur Centre Obert del Nord.

28.- Proposició dels grups municipals d’Unitat pel Canvi, Crida per Sabadell, Esquerra Republicana de Catalunya i Guanyem Sabadell, a favor d’incorporar la cultura i la història del poble gitano al currículum educatiu.

29.- Proposició del grup municipal de Convergència i Unió, per tal de dignificar el centre.

8.-DISPOSICIONS OFICIALS, COMUNICACIONS DIVERSES, PRECS I PREGUNTES

Presa de coneixement de la renúncia al càrrec del Sr. Albert Cos Boada, de regidor de l’Ajuntament de Sabadell.25

07

2017

Ple municipal extraordinari

ORDRE DEL DIA PER A LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE DEL DIA 25/07/2017 , A LES 18:00 HORES

1.-ALCALDIA

Punt únic.-Elecció de l’alcalde de l’Ajuntament de Sabadell.20

07

2017

Ple municipal extraordinari

ORDRE DEL DIA PER A LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE DEL DIA 20 DE JULIOL DE 2017, A LES 18 HORES

1.-ALCALDIA

Punt únic.- Presa de coneixement de la renúncia del Sr. Juli Fernàndez i Olivares a l’Alcaldia de l’Ajuntament de Sabadell.27

06

2017

Ple municipal

A les 5 de la tarda a la Sala de Plens

ORDRE DEL DIA PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE DEL DIA 29/06/2017 A LES 17:00 HORES

A) PART RESOLUTIVA

1.-ALCALDIA

1.- Aprovació de les actes de la sessió ordinària del dia 25 de maig de 2017 i de la sessió extraordinària del dia 12 de maig de 2017.

COMUNICACIÓ

2.- Aprovació inicial del Reglament d’ús i accés als mitjans públics de comunicació d’àmbit local per part dels grups municipals i de les regidores i regidors de l’Ajuntament de Sabadell.

2.-COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA, INNOVACIÓ I SERVEIS CENTRALS

SERVEIS ECONÒMICS

3.- Aprovació inicial del setè expedient de modificació de crèdit del Pressupost general de l’Ajuntament de Sabadell per a l’exercici de 2017.

RECURSOS HUMANS

4.- Aprovació inicial de la modificació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Sabadell per a l’any 2017.

EINES COMUNICATIVES

5.- Aprovació inicial del Contracte programa entre l’Ajuntament de Sabadell i Comunicacions Audiovisuals de Sabadell SLU per a la prestació del servei públic de ràdio.

PROGRAMA DE FORMACIÓ AUDIOVISUAL

6.- Aprovació dels preus públics per a la venda d’entrades a les sessions d’exhibició de produccions audiovisuals de cinema animal.

3.-COMISSIÓ INFORMATIVA D’ACCIÓ SOCIAL I CULTURA

EDUCACIÓ

7.- Aprovació del projecte d’extensió de la formació musical a Sabadell.

CULTURA

8.- Aprovació del preu públic per a la participació en l’activitat gastronòmica popular de la Festa Major de Sabadell de l’any 2017.

PROGRAMA DE BENESTAR ANIMAL

9.- Aprovació inicial de l’Ordenança reguladora de la tinença, el benestar i la protecció dels animals.

4.-COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA

10.- Declaració de caducitat del procediment de revisió d’ofici de diversos actes relatius a la finca de l’antiga caserna de la Guàrdia Civil, incoat per acord del Ple de 26 de novembre de 2015.

11.- Inici del procediment de revisió d’ofici de diversos actes relatius a la finca de l’antiga caserna de la Guàrdia Civil.

12.- Aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla general municipal d’ordenació de Sabadell amb relació als paràmetres reguladors del sistema d’ordenació per volumetria específica (MPG-118).

PROGRAMA DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES I OFICINA DE PATRIMONI

13.- Declaració d’especial interès o utilitat municipal de les obres a l’Institut Escola Industrial.

14.- Aprovació inicial de l’ordenança reguladora dels expedients urbanístics.

OBRES D’EQUIPAMENTS

15.- Ratificació del Decret núm 6359, de 07 de juny de 2017, del Tinent d’Alcalde de Territori i Sostenibilitat, d’aprovació de l’expedient de modificació del contracte d’obres de renovació del revestiment interior del vas de la Bassa.

16.- Rectificació de l’error material detectat a l’acord del Ple del dia 25 de maig de 2017, de modificació del contracte d’obres de renovació del revestiment interior del vas de la Bassa.

ESPAI PÚBLIC

17.- Aprovació del Document de Proposta de Millores de la Mobilitat i de l’Espai Públic al centre de Sabadell 2017-2018.

SOSTENIBILITAT I GESTIÓ D’ECOSISTEMES

18.- Aprovació del conveni de col•laboració entre l’Agència Catalana de l’Aigua i l’Ajuntament de Sabadell, per a l’assignació de l’ús de les instal•lacions de bioreactors de membranes de l’EDAR Sabadell Riu-Sec i el seu finançament.

19.- Aprovació inicial de l’adhesió de l’Ajuntament de Sabadell, en un nivell bàsic, al Consorci Besòs Tordera.

20.- Aprovació del Pla d’acció per a la millora de la qualitat de l’aire de Sabadell 2017-2022.

21.- Aprovació de la revisió del Pla municipal de prevenció d’incendis forestals (PPI) per al període 2018-2022.

5.-COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT I PARTICIPACIÓ

ESPORTS

22.- Aprovació de la pròrroga forçosa de la concessió administrativa de les obres de reforma i la prestació dels serveis esportius del gimnàs municipal.

CICLES VITALS

23.- Aprovació de les tarifes corresponents a l’assistència al programa de gent gran Sortim i Compartim 2017 - 2018.

6.-ASSUMPTES URGENTS

B) PART DELIBERATIVA I DE CONTROL

7.-GRUPS MUNICIPALS

24.- Proposició dels regidors no adscrits Lluís Monge Presència i Carles Bosh Masó, per a la reubicació del futur Centre Obert del Nord.

25.- Proposició del grup municipal de Ciutadans perquè Sabadell opti al títol de ciutat europea de l’esport.

26.- Propopsició del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, per a l’elaboració d’un pla de xoc per a la millora de la seguretat dels barris de Campoamor i Espronceda.

27.- Proposició dels grups municipals del Partit dels Socialistes de Catalunya, de Convergència i Unió, de Ciutadans, del Partit Popular i dels regidors no adscrits Lluís Monge Presència i Carles Bosch Masó, a favor del retorn del Fons d’Acció Social previst a l’acord/conveni de condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament de Sabadell per al període 2014-2016.

8.-DISPOSICIONS OFICIALS, COMUNICACIONS DIVERSES, PRECS I PREGUNTES1 | 2 | 3 | 4 |> top
  • Suivre la vie du site