Agenda

27

07

2017

Ple municipal

Agenda

ORDRE DEL DIA PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE DEL DIA 27/07/2017 , A LES 17:00 HORES.

A) PART RESOLUTIVA

1.-ALCALDIA

1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 29 de juny de 2017.

RELACIONS INSTITUCIONALS

2.- Aprovació de la proposta de festes locals del municipi de Sabadell per a l’any 2018.

2.-COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA, INNOVACIÓ I SERVEIS CENTRALS

SERVEIS ECONÒMICS

3.- Aprovació inicial del vuitè expedient de modificació de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de Sabadell per a l’exercici 2017.

RECURSOS HUMANS

4.- Aplicació de l’increment de l’1% a les retribucions del personal al servei de l’Ajuntament de Sabadell i dels seus organismes autònoms, previst a la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2017.

GESTIÓ TRIBUTARIA

5.- Aprovació inicial de les bases reguladores de les subvencions destinades a pal.liar els danys econòmics soferts per les persones físiques propietàries d’inmobles qualificats com a habitatges de protecció oficial afectats d’al.luminosi en el sector dels Merinals, com a conseqüència de la seva transmisió.

TRANSPARÈNCIA I ORGANITZACIÓ

6.- Aprovació inicial de les cartes de servei de Protecció Civil, Policia Municipal, Escola d’Art Illa, Promoció Econòmica i Salut.

3.-COMISSIÓ INFORMATIVA D’ACCIÓ SOCIAL I CULTURA

CULTURA

7.- Aprovació del preu públic del catàleg de l’exposició del Museu d’Art de Sabadell Magem incandescent, editat per l’Organisme Autònom Local Museus i Arxiu Històric de Sabadell.

8.- Atorgament d’una subvenció nominativa a la Fundació Orquestra Simfònica del Vallès per a la realització de diverses activitats culturals a desenvolupar durant l’any 2017.

9.- Atorgament d’una subvenció nominativa a la Fundació Mirna Lacambra-Xavier Gondolbeu, per a la realització del XXI curs de professionalització de joves cantants d’òpera de l’any 2017.

10.- Atorgament d’una subvenció nominativa a l’Associació Rialles espectacles infantils i juvenils, per a la coorganització de les activitats del centre de creació, producció i exhibició anomenat Sala Miguel Hernández, corresponents a l’any 2017.

11.- Atorgament d’una subvenció directa al Servei General d’Informació de Muntanya, per a la realització d’una exposició sobre alpinisme.

12.- Aprovació de les tarifes dels serveis de promoció de la música moderna: ús dels bucs d’assaig musical de l’Estruch i tallers de formació.

13.- Aprovació de les tarifes per la utilització dels diferents serveis de MediaEstruch pel període comprès entre el 6 de juny de 2017 i el 5 de juny de 2018.

14.- Aprovació del preu públic del servei de concerts de música moderna (petit format) del Teatre Principal i de l’ampliació dels supòsits que donen lloc a les bonificacions dels preus públics del servei d’espectacles públics de caràcter cultural.

4.-COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA

15.- Aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla general municipal d’ordenació de Sabadell als barris de Can Puiggener i de Torre-romeu en què s’ubiquen les ARE (MPG-116).

16.- Aprovació provisional de la Modificació puntual del Pla general municipal d’ordenació de Sabadell als sistemes urbanístics situats al carrer de Colom i de la Plaça de Josep Masllovet (MPG-100).

SOSTENIBILITAT I GESTIÓ D’ECOSISTEMES

17.- Aprovació de l’adhesió de l’Ajuntament de Sabadell com a entitat fundadora i membre de ple dret de l’Associació de Municipis per l’Aigua Pública (AMAP).

5.-COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT I PARTICIPACIÓ

ESPORTS

18.- Adjudicació de la gestió interessada del camp de futbol municipal de La Planada - Can Deu.

19.- Ajudicació de la gestió interessada del camp de futbol municipal de Can Rull.

20.- Adjudicació de la gestió interessada del camp de futbol municipal de La Roureda.

21.- Adjudicació de la gestió interessada del camp de futbol municipal de La Creu.

22.- Declaració com a deserta de la licitació de la gestió interessada del camp de futbol municipal de Can Puiggener.

DRETS CIVILS I CIUTADANIA

23.- Atorgament d’una subvenció nominativa a la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat, per al desenvolupament del projecte temporal d’atenció integral i residencial a persones refugiades a Sabadell anomenat Tenderol.

24.- Atorgament d’una subvenció nominativa a la Fundación Wassu, per a la col•laboració en la prevenció de la mutilació genital femenina a Gàmbia.

25.- Atorgament d’una subvenció nominativa a la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat, per realitzar quinze tallers per donar a conèixer la situació d’emergència de l’èxode massiu de refugiats cap a Europa.

6.-ASSUMPTES URGENTS

26.- Resolució d’al.legacions i aprovació definitiva del Reglament de la Sindicatura de Greuges de Sabadell.

B) PART DELIBERATIVA I DE CONTROL

7.-GRUPS MUNICIPALS

27.- Proposició dels regidors no adscrits Lluís Monge Presència i Carles Bosch Masó, per a la reubicació del futur Centre Obert del Nord.

28.- Proposició dels grups municipals d’Unitat pel Canvi, Crida per Sabadell, Esquerra Republicana de Catalunya i Guanyem Sabadell, a favor d’incorporar la cultura i la història del poble gitano al currículum educatiu.

29.- Proposició del grup municipal de Convergència i Unió, per tal de dignificar el centre.

8.-DISPOSICIONS OFICIALS, COMUNICACIONS DIVERSES, PRECS I PREGUNTES

Presa de coneixement de la renúncia al càrrec del Sr. Albert Cos Boada, de regidor de l’Ajuntament de Sabadell.


top
  • Suivre la vie du site
  • En aquesta secció :