Agenda

27

06

2017

Ple municipal

A les 5 de la tarda a la Sala de Plens

Agenda

ORDRE DEL DIA PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE DEL DIA 29/06/2017 A LES 17:00 HORES

A) PART RESOLUTIVA

1.-ALCALDIA

1.- Aprovació de les actes de la sessió ordinària del dia 25 de maig de 2017 i de la sessió extraordinària del dia 12 de maig de 2017.

COMUNICACIÓ

2.- Aprovació inicial del Reglament d’ús i accés als mitjans públics de comunicació d’àmbit local per part dels grups municipals i de les regidores i regidors de l’Ajuntament de Sabadell.

2.-COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA, INNOVACIÓ I SERVEIS CENTRALS

SERVEIS ECONÒMICS

3.- Aprovació inicial del setè expedient de modificació de crèdit del Pressupost general de l’Ajuntament de Sabadell per a l’exercici de 2017.

RECURSOS HUMANS

4.- Aprovació inicial de la modificació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Sabadell per a l’any 2017.

EINES COMUNICATIVES

5.- Aprovació inicial del Contracte programa entre l’Ajuntament de Sabadell i Comunicacions Audiovisuals de Sabadell SLU per a la prestació del servei públic de ràdio.

PROGRAMA DE FORMACIÓ AUDIOVISUAL

6.- Aprovació dels preus públics per a la venda d’entrades a les sessions d’exhibició de produccions audiovisuals de cinema animal.

3.-COMISSIÓ INFORMATIVA D’ACCIÓ SOCIAL I CULTURA

EDUCACIÓ

7.- Aprovació del projecte d’extensió de la formació musical a Sabadell.

CULTURA

8.- Aprovació del preu públic per a la participació en l’activitat gastronòmica popular de la Festa Major de Sabadell de l’any 2017.

PROGRAMA DE BENESTAR ANIMAL

9.- Aprovació inicial de l’Ordenança reguladora de la tinença, el benestar i la protecció dels animals.

4.-COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA

10.- Declaració de caducitat del procediment de revisió d’ofici de diversos actes relatius a la finca de l’antiga caserna de la Guàrdia Civil, incoat per acord del Ple de 26 de novembre de 2015.

11.- Inici del procediment de revisió d’ofici de diversos actes relatius a la finca de l’antiga caserna de la Guàrdia Civil.

12.- Aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla general municipal d’ordenació de Sabadell amb relació als paràmetres reguladors del sistema d’ordenació per volumetria específica (MPG-118).

PROGRAMA DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES I OFICINA DE PATRIMONI

13.- Declaració d’especial interès o utilitat municipal de les obres a l’Institut Escola Industrial.

14.- Aprovació inicial de l’ordenança reguladora dels expedients urbanístics.

OBRES D’EQUIPAMENTS

15.- Ratificació del Decret núm 6359, de 07 de juny de 2017, del Tinent d’Alcalde de Territori i Sostenibilitat, d’aprovació de l’expedient de modificació del contracte d’obres de renovació del revestiment interior del vas de la Bassa.

16.- Rectificació de l’error material detectat a l’acord del Ple del dia 25 de maig de 2017, de modificació del contracte d’obres de renovació del revestiment interior del vas de la Bassa.

ESPAI PÚBLIC

17.- Aprovació del Document de Proposta de Millores de la Mobilitat i de l’Espai Públic al centre de Sabadell 2017-2018.

SOSTENIBILITAT I GESTIÓ D’ECOSISTEMES

18.- Aprovació del conveni de col•laboració entre l’Agència Catalana de l’Aigua i l’Ajuntament de Sabadell, per a l’assignació de l’ús de les instal•lacions de bioreactors de membranes de l’EDAR Sabadell Riu-Sec i el seu finançament.

19.- Aprovació inicial de l’adhesió de l’Ajuntament de Sabadell, en un nivell bàsic, al Consorci Besòs Tordera.

20.- Aprovació del Pla d’acció per a la millora de la qualitat de l’aire de Sabadell 2017-2022.

21.- Aprovació de la revisió del Pla municipal de prevenció d’incendis forestals (PPI) per al període 2018-2022.

5.-COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT I PARTICIPACIÓ

ESPORTS

22.- Aprovació de la pròrroga forçosa de la concessió administrativa de les obres de reforma i la prestació dels serveis esportius del gimnàs municipal.

CICLES VITALS

23.- Aprovació de les tarifes corresponents a l’assistència al programa de gent gran Sortim i Compartim 2017 - 2018.

6.-ASSUMPTES URGENTS

B) PART DELIBERATIVA I DE CONTROL

7.-GRUPS MUNICIPALS

24.- Proposició dels regidors no adscrits Lluís Monge Presència i Carles Bosh Masó, per a la reubicació del futur Centre Obert del Nord.

25.- Proposició del grup municipal de Ciutadans perquè Sabadell opti al títol de ciutat europea de l’esport.

26.- Propopsició del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, per a l’elaboració d’un pla de xoc per a la millora de la seguretat dels barris de Campoamor i Espronceda.

27.- Proposició dels grups municipals del Partit dels Socialistes de Catalunya, de Convergència i Unió, de Ciutadans, del Partit Popular i dels regidors no adscrits Lluís Monge Presència i Carles Bosch Masó, a favor del retorn del Fons d’Acció Social previst a l’acord/conveni de condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament de Sabadell per al període 2014-2016.

8.-DISPOSICIONS OFICIALS, COMUNICACIONS DIVERSES, PRECS I PREGUNTES


top
  • Suivre la vie du site
  • En aquesta secció :