Agenda

24

05

2017

Ple municipal

A les 5 de la tarda a la Sala de Plens

Agenda

ORDRE DEL DIA PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE DEL DIA 25/05/2017 , A LES 17:00 HORES.

A) PART RESOLUTIVA

1.-ALCALDIA

1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 27 d’abril de 2017.

RELACIONS INSTITUCIONALS

2.- Aprovació inicial de la modificació del Reglament de Protocol i Cerimonial de l’Ajuntament de Sabadell.

2.-COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA, INNOVACIÓ I SERVEIS CENTRALS

INFORMACIÓ DE BASE

3.- Aprovació inicial de la divisió territorial del terme municipal en districtes, sectors i barris.

SERVEIS GENERALS I COMPRES

4.- Aprovació de la modificació del lot 1 del contracte de serveis de neteja d’equipaments municipals.

SERVEIS ECONÒMICS

5.- Aprovació inicial del cinquè expedient de modificació de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de Sabadell per a l’exercici 2017.

TRANSPARÈNCIA I ORGANITZACIÓ

6.- Aprovació inicial del Codi Ètic dels alts càrrecs de l´Ajuntament de Sabadell.

7.- Aprovació inicial del Reglament de la Sindicatura de Greuges de Sabadell.

3.-COMISSIÓ INFORMATIVA D’ACCIÓ SOCIAL I CULTURA

ACCIÓ SOCIAL

8.- Aprovació del conveni de col•laboració entre la Fundación Secretariado Gitano i l’Ajuntament de Sabadell per al programa operatiu d’inclusió social i de l’economia social del Fons Social Europeu.

4.-COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA

9.- Resolució d’al.legacions i aprovació provisional de la modificació puntual de la regulació del sistema d’equipaments comunitaris del Pla general municipal d’ordenació de Sabadell (MPG-115).

10.- Aprovació provisional del Pla especial urbanístic per a la regulació i ajust dels sistemes d’equipaments i viari al carrer de Zuric de Can Llong a Sabadell (PE-118).

11.- Posada a disposició al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya de la finca situada al carrer de Zuric, número 1-79, per a la construcció d’un Institut d’Educació Secundària (IES) per al barri de Can Llong.

12.- Aprovació inicial del conveni entre l’Ajuntament de Sabadell, la societat Mas Duran SA i el Sr. Jorge de Pallejá Ricart per a l’adquisició de part de la finca denominada Manso Feu i del Castell de Can Feu.

PROGRAMA DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES I OFICINA DE PATRIMONI

13.- Desestimació del recurs de reposició interposat per Administración Bernal SL contra la imposició d’una sanció urbanística per les obres executades al carrer Sant Feliu, 10.

OBRES D’EQUIPAMENTS

14.- Ratificació del Decret de l’Alcaldia, núm. 3599/2017, de 30 de març, pel qual es prorroga el termini d’execució de les obres de renovació del sistema de filtració de La Bassa.

15.- Aprovació de la modificació del contracte d’obres de renovació del revestiment interior del vas de La Bassa.

HABITATGE

16.- Resolució d’al.legacions i aprovació definitiva del Reglament municipal d’adjudicació d’habitatges per emergències econòmiques i socials de Sabadell.

5.-ASSUMPTES URGENTS

B) PART DELIBERATIVA I DE CONTROL

6.-GRUPS MUNICIPALS

17.- Proposició del grup municipal de Ciutadans per a l’adopció de mesures de gestió ètica de fauna urbana.

18.- Proposició del grup municipal de Convergència i Unió per la baixada de la càrrega impositiva de les ordenances fiscals per a l’any 2018.

7.-DISPOSICIONS OFICIALS, COMUNICACIONS DIVERSES, PRECS I PREGUNTES


top
  • Suivre la vie du site
  • En aquesta secció :