Mocions Junta de portaveus

5

07

2013

Proposició dels Grups Municipals del PSC, CiU, ES, ICV i EUiA a la Junta de Portaveus per donar suport a l’Institut Sabadell

Mocions Junta de portaveus

Proposició dels Grups Municipals del PSC, CiU, el PP, Entesa per Sabadell, ICV i EUiA a la Junta de portaveus del 5 de juliol de 2013 per donar suport a l’Institut Sabadell

Ramon Burgués Salse, Portaveu del Grup Municipal del PSC Esteban Gesa Para, Portaveu del Grup Municipal del PP Carles Rossinyol Vidal, Portaveu del Grup Municipal de CiU Virginia Domínguez Alvarez, Portaveu del Grup Municipal d’Entesa per Sabadell Carme Garcia Suárez, Portaveu del Grup Municipal d’ICV Marisol Martínez Torres, Portaveu del Grup Municipal d’EUiA

EXPOSEN QUE:

L’Institut Sabadell és l’únic centre públic de la ciutat que imparteix els cicles formatius d’informàtica: CFGM Sistemes microinformàtics i xarxes, CFGS Administració de sistemes informàtics en xarxa i CFGS Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma.

Des de l’any 2011 l’Institut Sabadell ve reclamant autorització per ampliar aquesta oferta amb la nova titulació CFGS Desenvolupament d’aplicacions Web.

D’altra banda, el centre enguany ha tingut una sobredemanda de 32 alumnes, que es podria resoldre amb l’ampliació d’un nou grup de classe.

L’Ajuntament de Sabadell està compromès amb el sistema d’ensenyament públic i té especial interès en fomentar l’oferta educativa dels cicles formatius que permetin obrir portes als i les joves, com ara la formació en noves eines tecnològiques.

Per tot això PROPOSEN:

- 1. Donar suport a les demandes de l’Institut Sabadell.

- 2. Instar la Generalitat de Catalunya a autoritzar l’increment d’un nou grup de Grau superior pel curs 2013-2014.

- 3. Instar la Generalitat de Catalunya a autoritzar l’Institut Sabadell a impartir el Cicle Formatiu de Grau Superior Desenvolupament d’aplicacions Web a partir del curs 2014-2015.

- 4. Donar trasllat d’aquest acord al Departament d’Informàtica, al director i al Consell escolar de l’Institut Sabadell, al Consell escolar municipal i al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

No obstant això la Junta de portaveus resoldrà

Ramon Burgués Salse, Portaveu del Grup Municipal del PSC Carles Rossinyol i Vidal, Portaveu del Grup Municipal de CiU Esteban Gesa Para, Portaveu del Grup Municipal del PP Virginia Domínguez Alvarez, Portaveu del Grup Municipal d’Entesa per Sabadell Carme Garcia Suárez, Portaveu del Grup Municipal d’ICV Marisol Martínez Torres, Portaveu del Grup Municipal d’EUiA

Sabadell, 2 de juliol de 2013

IL·LUSTRÍSSIM SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE SABADELL


top
  • Suivre la vie du site
  • En aquesta secció :