Mocions Junta de portaveus

29

10

2010

Proposició sobre les despeses per la visita del Papa

Rebutjada

Mocions Junta de portaveus

Isidre Soler Clarena, Portaveu del Grup municipal Entesa per Sabadell

EXPOSA QUE:

- La Diputació de Barcelona és una institució pública de govern local que té per objectiu el suport directe als ajuntaments i la cooperació entre ells, amb la finalitat de millorar la qualitat dels serveis i que el benestar que arribi a tots els municipis.

- Fonamentalment, la Diputació de Barcelona dóna suport tècnic, econòmic i tecnològic als ajuntaments perquè puguin prestar serveis locals de qualitat de forma més homogènia a tot el territori; coordina serveis municipals i organitza serveis públics de caràcter supramunicipal.

- S’ha fet pública la intenció de la Diputació de Barcelona de destinar una elevada quantitat de diner públic a finançar la visita del Papa els propers dies 6 i 7 de novembre a la ciutat de Barcelona, sense que aquesta despesa es pugui considerar que s’ajusti a les finalitats pròpies d’aquesta institució pública.

- En un moment crític per a la pràctica totalitat dels ajuntaments degut a la situació de disminució dels recursos econòmics, és més necessari que mai que les institucions públiques de suport als ajuntaments destinin tots els seus recursos única i exclusivament a les finalitats que tenen encomanades.

- L’Ajuntament de Sabadell va expressar el seu compromís a favor de la laïcitat donant suport l’any 2005 als motius i objectius del Conveni signat entre la Generalitat de Catalunya i la Lliga per la Laïcitat, la qual entre altres aspectes reconeix la conveniència de la separació i distinció entre el poder polític i les creences religioses..., i que les administracions públiques, entre elles els Ajuntaments, no han d’identificar-se en cap creença religiosa..., per finalment acordar comprometre’s a aplicar la separació de les actuacions pròpies de la gestió municipal de qualsevol manifestació de caire religiós.

Per tot l’exposat PROPOSA:

- 1. Refermar el compromís de l’Ajuntament de Sabadell de defensar els principis de la laïcitat, o sigui, la separació entre l’àmbit públic i l’àmbit religiós.

- 2. Instar a la Diputació de Barcelona a no destinar cap partida de diner públic per finançar qualsevol despesa originada per la visita del Papa i destinar aquest diner públic a finançar necessitats reals dels ajuntaments.

- 3. Traslladar aquest acord a la Diputació de Barcelona, a la Generalitat de Catalunya i a l’Associació i a la Federació de Municipis de Catalunya.

No obstant això, la Junta de Portaveus resoldrà.

Isidre Soler i Clarena Portaveu del Grup Municipal de l’Entesa per Sabadell

Sabadell, 29 d’octubre de 2010

IL·LM. SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE SABADELL


top
  • Suivre la vie du site
  • En aquesta secció :